Algemene Voorwaarden Elegánsia Accessoires

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Elegansia Accessoires voor consumenten die producten bestellen en kopen op de website elegansia-accessoires.com.

Artikel 1- Algemeen

Artikel 2- Definities

Artikel 3- De ondernemer

Artikel 4- Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

Artikel 5- Levering

Artikel 6- Prijzen

Artikel 7- Betaling

Artikel 8- Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 9- Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 10- Aansprakelijkheid

Artikel 11- Inschakeling Derden

Artikel 12- Klachten

 

Artikel 1. Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten die tot stand komen via de website van Elegansia Accessoires en zijn van toepassing op de verkoop van de producten tot de levering van deze producten.

2.Deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard op het moment dat er bestellingen zijn geplaatst op de website elegansia-accessoires.com en deze bestellingen zijn geaccepteerd.

3.Er geldt een volledige geldigheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat deze in het in lid 2 genoemde door Elegansia Accessoires zijn bevestigt aan de consument door middel van een tweede e-mail.

4.Elegansia Accessoires opereert in de Nederlandse taal en daarmee is altijd Nederlands recht van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Het Frans, Engels en Spaans worden gebruikt als vertalingen, marketingcommunicatie en eventueel om service gerichte vragen te beantwoorden. Officiële verzoeken in een andere taal dan het Nederlands wijst Elegansia Accessoires uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2. Definities

Elegansia Accessoires: De eenmanszaak die producten op de website elegansia-accessoires.com aanbiedt voor verkoop en niet verkoopbare diensten op deze website.

Ondernemer: De rechtspersoon Elegansia Accessoires die verkoop op afstand biedt aan consumenten.

Consument: De natuurlijke persoon die goederen consumeert die worden geproduceerd.

Klant: Een andere benaming voor de consument, maar in een aantal gevallen de ondernemer zelf in samenwerking met partners van de ondernemer.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, uitgebracht door Elegansia Accessoires met betrekking tot de website elegansia-accessoires.com

Dag: Een kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: Duurzame, vaak elektronische hulpmiddel om de aan de consument gerichte informatie op te kunnen slaan.

Bedenktijd: Termijn waarin de consument een beroep mag doen op het herroepingsrecht

Herroepingsrecht: Termijn waarin de consument de overeenkomst mag ontbinden.

Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument voor verkoop op afstand waarbij gebruikt wordt gemaakt van een systeem dat is georganiseerd en communicatie plaatsvindt tussen de ondernemer en de consument dat op meerdere manieren mogelijk is.

De website: In de algemene voorwaarden de website elegansia-accessoires.com van de ondernemer Elegansia Accessoires.

Product: De producten aangeboden als verkoop op de website van Elegansia Accessoires.

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens met inachtneming. In het bijzonder is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 3. De Ondernemer

Elegansia Accessoires

KVK- 80270433

BTW- NL003417194B50

Vestigingsadres:

Zomerhofstraat 71

3032 CK Rotterdam

Telefoonnummer: +31 683376375

Email: info@elegansia-service.com

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

1.De Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument komt direct tot stand nadat aanvragen of bestellingen van of namens de klant officieel zijn bevestigd door de ondernemer. Deze bevestiging gebeurd schriftelijk door middel van een tweede e-mail.

2.De ondernemer behoud het recht aanvragen of bestellingen te weigeren. Indien er bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat er sprake is van frauduleuze bestellingen.

3.De ondernemer heeft de verplichting de overeenkomst uit te voeren zoals is afgesproken met de consument. Indien dit niet mogelijk is, dient de consument hiervan op de hoogte gesteld te worden door de ondernemer.

4.De consument biedt de garantie dat de aan de ondernemer verstrekte informatie juist en volledig is opgegeven in de aanvragen of bestellingen.

5.De consument kan binnen 12 uur na het doen van de aanvraag door middel van het plaatsen van de bestellingen, de aanvraag schriftelijk annuleren omdat bestellingen vanaf 12 uur na ontvangst van de aanvraag, worden behandeldt door de ondernemer.

6.De ondernemer zal de volgende informatie meesturen aan de consument, in ieder geval uiterlijk bij levering aan de consument, op schriftelijke wijze dat opgeslagen kan worden door de consument op een duurzame gegevensdrager:

-Het vestigingsadres van de ondernemer

-De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht.

-De overeenkomst op afstand: De prijs met inbegrip van de belasting(en) van de producten. Informatie over de betaalwijze en de aflevering van de producten.

-Het meesturen van een modelformulier om te kunnen retourneren.

 

Artikel 5. Levering

1.Elegansia Accessoires levert uitsluitend aan adressen in Nederland, Frankrijk, België en Luxemburg. De levering wordt gedaan vanuit Nederland.

2.Het adres dat de consument kenbaar maakt aan de ondernemer geldt altijd als adres van aflevering.

3.De genoemde leveringstermijnen door de ondernemer zijn gegeven bij benadering. Dit is waarnaar wordt gestreefd door Elegansia Accessoires. De ondernemer werkt met een voorraad aan producten in Nederland.

4.De ondernemer zal de aanvragen door middel van de bestellingen die zijn geaccepteerd in ieder geval binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit vertraging ondervindt zonder dat bestellingen zijn verstuurd, gedeeltelijk of helemaal niet wordt uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient in dit geval kosteloos te gebeuren en de volledige kosten moeten aan de consument worden terugbetaald door de ondernemer.

5.Tot aan het moment van de levering is de ondernemer aansprakelijk voor beschadiging of het ontbreken van producten of een aangewezen bekend gemaakte vertegenwoordiger door de ondernemer.

 

Artikel 6. Prijzen

1.De prijzen op de website van Elegansia Accessoires worden gegeven in euro's en zijn inclusief BTW. Dit is de aan de consument gemaakte definitieve prijs van de producten.

2.Alle prijzen genoemd op de website zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen in de prijs.

 

Artikel 7. Betalingen

1.Betalingen aan Elegansia Accessoires vinden alleen plaats per online betalingsopdracht.

2.Betalingen worden uitgevoerd per: Ideal, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact, Klarna en PayPal.

3.Bestellingen worden betaald volgens een door de klant gekozen betaalmethode.

 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1.De consument kan de overeenkomst na een bedenktijd van 30 dagen ontbinden. De ondernemer zal vragen naar de reden van ontbinding. Opgave van een reden is de consument echter niet verplicht.

2.De bedenktijd om beroep te doen op een ontbinding gaat in op de dag van de ontvangst van het product.

3.Indien het gaat om verschillende producten die onderdeel zijn van één bestelling geldt dat de bedenktijd ingaat op de dag van ontvangst van het laatste product.

4.Na schriftelijke melding van ontbinding door de consument aan de ondernemer en een schriftelijke bevestiging door de ondernemer aan de consument, heeft de consument 14 dagen de tijd het artikel te retourneren. Mits de ondernemer aangeeft deze zelf af te halen.

5.Retourneren gebeurd door gebruik te maken van het retourformulier van herroeping ook wel modelformulier. Deze kan de consument terugvinden in de bezorging. Bij voorkeur gebeurt retourneren met dezelfde verpakking, eventuele andere labels en het retourformulier.

6. Elegansia Accessoires draagt niet de kosten voor het terugzenden van de bestellingen, maar alleen van de waarde van de bestellingen zelf. De consument draagt de kosten van het terugzenden.

7.De consument dient het product met alle geleverde toebehoren te retourneren.

8.Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking gedurende de bedenktijd door de consument. De consument dient het product te inspecteren zoals toegestaan zou zijn in een fysieke winkel. Verpakkingen van schouderbanden van tassen hoeven niet worden verwijderd door de consument. Verwijderingen hiervan wordt door de ondernemer beschouwd als onnodig om het product te kunnen inspecteren.

9.De ondernemer houd de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de consument verder dan genoemd in lid 8 omgaat met het product. In dat geval mag het artikel niet worden geretourneerd aan de ondernemer.

Bovendien mag de ondernemer geretourneerde producten ook weigeren of slechts een deel van het betaalde bedrag door de consument crediteren wanneer bij de ondernemer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of door schuld van de consument zijn beschadigt.

10.De ondernemer betaalt de consument mits het product in juiste staat wordt ontvangen door de ondernemer, binnen drie dagen na ontvangst van het product, het volledige bedrag dat de consument bij aankoop heeft betaald, terug aan de consument.

Dit gebeurd op de dezelfde betaalwijze die de consument heeft gekozen tijdens de aanvraag. Mits de consument instemt met een andere betaalwijze.

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

1.Bijouterieën worden nooit geaccepteerd als retourzending en mogen om deze reden niet worden geretourneerd. De ondernemer dient de consument hierop te attenderen nog voordat bestellingen kunnen worden geplaatst.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.Elegansia Accessoires is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van de door de ondernemer aangewezen vervoerder. De ondernemer is dit echter wel met betrekking tot communicatie hierover met de consument en eventuele bemiddeling hiervoor.

2.Schade die volgens de consument te wijten is aan de ondernemer Elegansia Accessoires dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld na het ontstaan van deze schade om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Schade die niet binnen deze termijn worden gemeld komen niet in aanmerking voor een vergoeding mits de consument aannemelijk kan maken deze schade niet eerder heeft kunnen melden.

3.Elegansia Accessoires maakt gebruik van de diensten van webshop provider Shopify. De ondernemer is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare situaties en onmacht die te wijten zijn aan Shopify alsmede Shopify als webshop provider niet aansprakelijk is voor het content dat geplaatst wordt op de website dat gebruikt wordt door de ondernemer.

4.Fouten op de website binden Elegansia Accessoires niet. De ondernemer mag bestellingen immers weigeren. De overeenkomsten worden pas gesloten nadat de ondernemer bestellingen schriftelijk aanvaard zoals genoemd in artikel 4.

 

 Artikel 11. Samenwerking met derden

1.De ondernemer heeft het recht in het gebruik van het systeem voor verkoop op afstand gebruik te maken van de diensten van derden.

2.Schade zoals bepaald in artikel 10 geldt dan ook voor deze derden.

 

Artikel 12. Klachten

1.De Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en klachten worden conform deze klachtenprocedure behandeld. Deze klachtenprocedure is voor de overeenkomst bekendgemaakt op de website van de ondernemer.

2.Klachten dienen duidelijk en volledig via de e-mail worden omschreven door de consument aan de ondernemer.

3.Conform de klachtenprocedure dient de ondernemer in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst met een reactie van ontvangst te komen.

4.Indien op het in het vorig lid genoemde ook al inhoudelijk een reactie kan worden gegeven op de klacht, wordt deze al gegeven. Indien dit niet mogelijk is dient de ondernemer in ieder geval een indicatie te geven aan de consument wanneer deze een reactie mag verwachten.

5.De ondernemer heeft in ieder geval vier weken de tijd om de klacht proberen op te lossen en dient dit te communiceren met de consument.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam. Alle geschillen die tussen de ondernemer en de consument ontstaan die voortkomen uit de overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.